Giỏ hàng

Vì một thế hệ tương lại khỏe mạnh

Vì một thế hệ tương lại khỏe mạnh
Mục đích đầu tiên của nông nghiệp hữu cơ là duy trì sự bền vững, tối đa hóa sức khỏe và năng suất của cộng đồng, độc lập về đất đai, cây trồng, vật nuôi, con người.
Nông nghiệp hữu cơ nhằm duy trì, làm tăng sức khỏe của đất, thực vật, động vật, con người; gia tăng mối liên kết chặt chẽ giữa các yếu tố này với nhau, sức khỏe của cá thể và cộng đồng không tách rời khỏi sức khỏe của hệ sinh thái. Đất khỏe sẽ tạo cho cây trồng khỏe và sẽ làm tăng sức khỏe của con người và động vật.
#farmtokitchen #rauhuuco #organic #sanshin
 

 

Danh mục tin tức

Từ khóa