Giỏ hàng

Tưới nước cho cây

※日本語は後段にございます

Nguồn nước trong trang trại phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn, và định kỳ kiểm định chất lượng.
Khu vực trang trại đảm bảo cách xa các nhà máy sản xuất công nghiệp trên 1 km.
Hệ thống tưới nước trong trang trại được thiết kế phù hợp tùy theo quy hoạch trồng mỗi loại cây.

Có cây như cà chua thì cần tưới từ dưới gốc, ống dẫn ngầm trong luống trồng, như vậy thì hạn chế được các sâu bệnh trên lá cà chua.
Các cây họ cải thì cần tưới từ trên xuống như mưa nhân tạo để hạn chế sâu bệnh phát triển. Theo kinh nghiệm đúc kết thì về mùa mưa rau cải ít sâu hơn mùa khô.
Việc tưới nước không chỉ để cung cấp nước cho cây mà còn tạo ra điều kiện bất thuận lợi cho sâu bệnh phát triển.

農場の水源は基準を満たしており、定期的に水質を検査する必要があります。
農場エリアは工業生産工場から 1 km 以上離れていることが保証されています。
農場の灌漑システムは、樹種ごとの植栽計画に応じて適切に設計されています。

トマトのような植物がある場合は、植栽床の地下パイプの底から水をやる必要があるため、トマトの葉に害虫が発生するのを制限できます。
アブラナ科の植物は害虫の発生を抑えるために人工雨のように上から水をやる必要があります。経験によると、雨季は乾季に比べて野菜の深さが浅くなります。
水やりは植物に水を与えるだけでなく、害虫や病気が発生しやすい条件を作り出します。

 

 

Danh mục tin tức

Từ khóa