Giỏ hàng

Thanh toán

Có 2 hình thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt và Thanh toán chuyển khoản.

1. Thanh toán bằng tiền mặt: Thanh toán khi nhận hàng cho nhân viên giao nhận số tiền theo phiếu giao hàng kèm theo.

2. Thanh toán chuyển khoản: Chuyển tiền vào tài khoản do SANSHIN cung cấp.

Chuyển tiền theo từng lần nhận hàng hoặc chuyển tiền theo tháng, cuối tháng chuyển khoản 1 lần cho các lần giao hàng trong tháng, tùy theo mong muốn của từng khách hàng.